Historia


 

Trochę historii


    Jeszcze trwały walki o granicę państwa polskiego, a już zaczęto myśleć o pokrzywdzonych poprzez wojnę dzieciach. Dorośli zorganizowali spontaniczne koła, stowarzyszenia, organizacje na rzecz pomocy dzieciom.
Jedną z nich jest dzisiejsze TPD, które swe korzenie miało w tamtych czasach.
   
    Oto najważniejsze daty, które tworzyły historię TPD:

1919 - rok ten przyjmuje się jako początek TPD. Wówczas to z inicjatywy posła
           Tomasza Arciszewskiego założono Robotniczy Wydział Wychowywania
           Dziecka i Opieki nad Nim (RWWDz) przy PPS.

1923 - powstał Oddział Łódzki RWWDz, który mieścił się przy ul. Piotrkowska 83.

1926 - następuje połączenie RWWDz z innymi organizacjami o podobnym
           charakterze i powstaje Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci(RTPDz),
           które swym zasięgiem obejmuje cały kraj.

Do
1926 - w Łodzi zorganizowano 13 ognisk, do których uczęszczało 500 dzieci
         - otwarto Przychodnię Przeciwgruźliczną dla Dzieci i Młodzieży przy
           ul. Kilińskiego 49

od
1926 - uruchomiono 6 przedszkoli i 13 świetlic dla około 700 dzieci
         - zorganizowano kolonie i sanatoria dla około 800 dzieci
         - otwarto Przychodnię Przeciwgruźliczną dla Dzieci i Młodzieży przy
           ul. Dębowej
   
1939-1944 - zawieszenie działalności na czas wojny

1945 - reaktywowano Oddział Łódzki RTPD. Biuro oddziału mieściło się kolejno
           przy: ul. Piotrkowskiej 114, 165, 102, a obecnie przy ul. Tuwima 40.

1946 - powstaje publiczna szkoła im. L. Waryńskiego przy ul. Cegielnianej 26.
         - utworzono dwa licea pedagogiczne i jedno liceum dla wychowawczyń
           przedszkoli.
  
1947 - zostaje otwarty Dom Dziecka dla sierot wojennych przy ul. Marysińskiej 100.

do
1949 - było już 10 szkół do których uczęszczało 4500 dzieci.

12.V.1949 - powstaje TPD z połączenia RTPD z ChTPD(Chłopskie Towarzystwo
                    Przyjaciół Dzieci)

1953 - 1958 - funkcjonowały 42 szkoły publiczne w tym 2 licea pedagogiczne.

1952 – 1956 - następuje stopniowa likwidacja TPD, zastępowano działalność
                       społeczną działalnością państwową.

1957 - po raz drugi reaktywowano TPD
         - wówczas w Łodzi utworzono 5 oddziałów dzielnicowych

1960 - 1980 - nastąpił wyraźny rozwój Kół Przyjaciół Dzieci, ich ilość to 678,
                       świetlic 111, placów zabaw 260.

1975 - powstaje Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

1980 -1990 - ponownie następuje wyraźny regres w działalności TPD. Zostają
                     zlikwidowane świetlice z powodu braku środków finansowych na ich
                     funkcjonowanie. TPD staje się organizacją pozarządową.

Dzień dzisiejszy TPD
   
    Aktualnie TPD w regionie łódzkim zrzesza 23 357 członków w 236 Kołach Przyjaciół Dzieci.


Łódzki Oddział Regionalny i Oddziały terenowe prowadzą:
- 42 stałe placówki wsparcia dziennego(świetlice, ogniska) dla dzieci i młodzieży
  zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- warsztaty terapii zajęciowej dla 148 osób niepełnosprawnych w: Wieruszowie,
  Bełchatowie i w Łodzi na Bałtach,

- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi, przy ul. Nawrot 30, który tworzy
  nowe rodziny dla ok 70 dzieci rocznie,

- 2 przedszkola dla 101 dzieci w Łodzi i Inowłodzu, w tym jedno lingwistyczne na
  Bałutach,

- wypoczynek letni i zimowy dla 5 290 dzieci wypoczywających na 82 turnusach
  kolonijnych i specjalistycznych, takich jak: rehabilitacyjne, terapeutyczne,
  sportowe, ekologiczne, profilaktyki uzależnień,

- program Pedagoga Rodzinnego realizowany w dzielnicach: Widzew,
  Śródmieście, Polesie,

- w placówkach wsparcia dziennego realizacje programów profilaktycznych, 
  z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy, 
  ekologi, promocji sportu i zdrowego stylu życia.